Dyrektor ZNPO, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustaliła, iż dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. poz. 1603, w sprawie organizacji roku szkolnego będą dni:

Dla szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy:

  • 2, 3 listopada
  • 2 maja
  • 31 maja

Dla szkoły podstawowej:

  • 14, 15, 16 maja

W dniach tych organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 13.20. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby objęcia dziecka/wychowanka opieką przez Szkołę w tych dniach.