KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, ul. Kubiny 10/12, 42-226 Częstochowa (dalej: Administrator danych).
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych,  którym jest p. Sebastian Adamus. Można skontaktować się z tą osobą przesyłając zapytania na adres  administratora lub poprzez e-mail iod@znpo.pl
  3. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji zadania Placówki polegającego na realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, o których mowa w przepisach Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – PRAWO OŚWIATOWE (Dz.U. z 2017r. poz. 59 z późn. zmianami), oraz ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz. U. 2019 poz. 1664), w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
  4. Dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym, a także innym jednostkom oświatowym.
  5. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych szkoły. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych lub ograniczenia ich przetwarzania. Jak również prawo do wniesienia sprzeciwu oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane będą mogły być przechowywane w sposób zautomatyzowany, a także w formie profilowania, które może w szczególności odbywać się ze względu na płeć, wiek, poziom znajomości języka obcego, zainteresowania lub wybrane zajęcia sportowe
  8. Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres nauki w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych oraz przez czas zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U z 2018r. poz.217), a także rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.