MISJA SZKOŁY

Akceptujemy naszych uczniów takimi, jakimi są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości.

Dobra Szkoła to szczęśliwe dzieci! 

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest przyjazna dla uczniów. Stwarza możliwości rozwoju emocjonalnego i intelektualnego; nasi uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza jest tu na wysokim poziomie dzięki pracy i zaangażowaniu wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Oferta edukacyjna szkoły odpowiada oczekiwaniom uczniów. Prowadzimy szereg zajęć pozalekcyjnych uwzględniających rozwój zainteresowań uczniów oraz ich rewalidację. Stawiamy na rozwój ucznia i stwarzanie mu okazji do osiągania sukcesu, bo wiemy jak ważnym w życiu każdego człowieka jest odczuwanie sukcesu.

Szkoła przygotowuje dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania w relacjach z innymi ludźmi w różnych sytuacjach życiowych. Jest miejscem, gdzie następuje integracja ze środowiskiem osób pełnosprawnych. Przygotowuje do życia w społeczeństwie.

Szkoła kształtuje postawę człowieka kierującego się w życiu zasadami moralnymi, dbającego o kulturę osobistą, szanującego tradycje narodowe i regionalne, ale równocześnie otwartego na nowoczesność. Uczy szacunku dla dobra wspólnego. Utwierdza w przekonaniu, że można, a nawet trzeba rozwijać własne zainteresowania i zdolności.

W swoich działaniach szkoła otwarta jest na współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Wsłuchuje się w potrzeby dzieci, rodziców i nauczycieli. Nauczyciele pracują zespołowo i analizują efekty swojej pracy, modyfikując swe działania w celu osiągania zamierzonych efektów.

Społeczność ZNPO