Biuletyn Informacji Publicznej

Zespół Niepublicznych Placówek Oświatowych

prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Częstochowie

Adres siedziby pracodawcy:  ZNPO 42-226 Częstochowa, ul. Kubiny 10/12

gmina: M. Częstochowa (gmina miejska)

powiat: m. Częstochowa

województwo: śląskie

NIP: 5732846489

REGON: 243346517

tel./fax:  34 3249068, tel. komórkowy: 690 139 935

www.znpo.pl

e-mail: sekretariat@znpo.pl

Szkoły wchodzące w skład ZNPO:

 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna im. O. A. Kordeckiego
 • Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Św. Józefa

Dyrektor ZNPO – mgr Grażyna Biesiekierska

Wicedyrektor ZNPO – mgr Marlena Niemiec-Wilk

Organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa. Siedziba Zarządu Prowincji mieści się w domu prowincjalnym we Wrocławiu.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Sebastianem Adamusem lub w przypadku nieobecności inspektora z zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych Panem Zbigniewem Gładyszem poprzez adres e-mail: iod@znpo.pl  lub numer telefonu 343249068.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych uczniów jest Dyrektor Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie, ul. Kubiny 10/12, zwany dalej administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii danych osobowych uczniów: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, PESEL, imiona i nazwiska rodziców oraz ich: adresy zamieszkania, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów, wizerunek ucznia- tylko w przypadku wyrażenia zgody rodziców na przetwarzanie wizerunku ich dziecka. Telefon kontaktowy do administratora 34 324 90 68. e- mail dyrektor@znpo.pl
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych jest Pan Sebastian Adamus; dane kontaktowe: iod@znpo.pl ; tel. 601323174
 3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych  w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów jest ustawa Prawo oświatowe, ustawa o systemie oświaty, ustawa o systemie informacji oświatowej, rozporządzenie MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, ogół aktów prawnych dotyczących pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 5. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.
 8. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Profilowanie może odbywać się w szczególności ze względu na wiek, płeć, poziom znajomości języka obcego lub wybrane zajęcia sportowe.
 9. Dane osobowe uczniów będą przechowywane przez okres nauki w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych.

 

Godziny pracy szkoły

 • szkoła jest czynna w godz. 7.00 – 16.30
 • sekretariat szkoły jest czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30
 • zajęcia dydaktyczne odbywają się w godz. 8.00 – 15.10

Dyrektor lub osoba upoważniona w sprawie skarg i wniosków  przyjmuje w poniedziałki w godzinach 9:30-11:00 i w piątki w godzinach 13:00-14:30.