Dyrektor ZNPO, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustaliła, iż dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. poz. 1603, w sprawie organizacji roku szkolnego będą dni:

Dla szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy:

  • 15 października
  • 12 listopada
  • 7 stycznia
  • 2 maja

Dla szkoły podstawowej:

  • 24, 25 i 26 maja
  • 17 czerwca.

W dniach tych organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 13.20. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby objęcia dziecka/wychowanka opieką przez Szkołę w tych dniach.