Dyrektor ZNPOŚJ, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustalił, iż dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010 r., w sprawie organizacji roku szkolnego, będą dni:

  • 15 października,
  • 2 listopada,
    15,16,17 kwietnia – egzamin ósmklasisty
  • 2 maja.

              W dniach tych organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 13.20. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby objęcia dziecka/wychowanka opieką przez Szkołę w tych dniach.