Dyrektor ZNPOŚJ, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustalił, iż dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010 r., w sprawie organizacji roku szkolnego, będą dni:

  • 31 października 2016
  • 19, 20 i 21 kwietnia 2017

(z wyjątkiem uczniów piszących egzamin gimnazjalny)

  • 2 czerwca 2017
  • 16 czerwca 2017.

              W dniach tych organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 13.20. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby objęcia dziecka/wychowanka opieką przez Szkołę w tych dniach.