Dyrektor ZNPOŚJ, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustalił, iż dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. poz. 1603, w sprawie organizacji roku szkolnego, będą dni:

  • 31 października,
  • 2, 3 stycznia,
  • 8, 21, 22, 23 kwietnia,
  • 12 czerwca.

     W dniach tych organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 13.20. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby objęcia dziecka/wychowanka opieką przez Szkołę w tych dniach.