Z uwagi na zmianę organizacji roku szkolnego Dyrektor ZNPO, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustalił, iż dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. poz. 1603, w sprawie organizacji roku szkolnego oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111) będą dni:
 
  • 21 i 22 grudnia 2020 r.,
  • 25, 26, 27 maja 2021 r.,
  • 4 czerwca 2021 r..
W dniach tych organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 13.20. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby objęcia dziecka/wychowanka opieką przez Szkołę w tych dniach.
 
W dniach egzaminu ósmoklasisty, tj. 25, 26, 27 maja, nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczne z pozostałymi uczniami.
 
Zmianie ulega też czas przerwy zimowej, ferie będą w dniach 4-17 stycznia 2021 r.
 
Podstawa prawna :
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111)