Dyrektor ZNPOŚJ, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustalił, iż dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 5 października 2010 r., w sprawie organizacji roku szkolnego, będą dni:

  • 2 listopada 2017 r.
  • 18, 19, 20, kwietnia 2018 r. (z wyjątkiem uczniów piszących egzamin gimnazjalny)
  • 30 kwietnia 2018 r.
  • 2,4 maja 2018 r.
  • 1 czerwca 2018 r.

              W dniach tych organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 13.20. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby objęcia dziecka/wychowanka opieką przez Szkołę w tych dniach.