Dyrektor ZNPO, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustaliła, iż dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023, zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. poz. 1603, w sprawie organizacji roku szkolnego będą dni:

Dla szkoły podstawowej i przysposabiającej do pracy:

  • 31 października
  • 2 listopada
  • 2 maja
  • 9 czerwca.

Dla szkoły podstawowej:

  • 23, 24 i 25 maja

W dniach tych organizowane będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach 8.00 – 13.20. Proszę o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby objęcia dziecka/wychowanka opieką przez Szkołę w tych dniach.