Lp.

Termin

Treść

 1.

15.09.2017r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców-m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie m.in. planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego. godz.13.20

 2.

29.09.2017r.

Spotkanie zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET. godz.13.20

 3.

01.12.2017r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców.  godz.13.00

 4.

19.01.2018r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szk. 2017/2018; zespołu ds. wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET.  godz.13.00

5.

18.05.2018r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania. Organizacja Dnia Rodziny.

6.

15.06.2018r.

Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego. godz.13.00