Lp. Termin

Treść

 1. 01.09.2021 Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców-m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie m.in. planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. 17.09.2021 Spotkanie z dyrektorem i wychowawcami – przedstawienie planu pracy szkoły, sprawy organizacyjne trójek klasowych i prezydium rady rodziców.
 3. 01.10.2021 Spotkanie zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET, g.12:30.
4. 17.12.2021 Spotkanie klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców.  g.13.20.
 5. 28.01.2022 Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szk. 2021/2022.Spotkanie z zespołem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
6. 20.05.2022 Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.
7. 15.06.2022 Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja oceny wielospecjalistycznej funkcjonowania ucznia.
8. 24.06.2022 Zakończenie roku szkolnego.