Lp.

Termin

Treść

1.

01.09.2020 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców-m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie m.in. planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego.

2.

21.09.2020 r.

Spotkanie zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET, g.16:30

3.

23.11.2020 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą.

4.

18.12.2020 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców.  g.13.20.

5.

11.01.2021 r.

Spotkanie z zespołem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.

25-29. 01.2021 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szk. 2020/2021.

7.

21.05.2021 r.

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania. Organizacja Dnia Rodziny.

8.

18.06.2021 r.

Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja oceny wielospecjalistycznej funkcjonowania ucznia