Lp.

Termin

Treść

 1.

02.09.2019

Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców-m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie m.in. planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego.

g.12.30

 2.

20.09.2019

Spotkanie zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET, g.13.30

 3.

23.11.2019

Spotkanie klasowe z wychowawcą.

4.

13.12.2019

Spotkanie klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców.  g.13.20.

5.

09.01.2020

Spotkanie z zespołem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6.

31.01.2020

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szk. 2019/2020.

7.

12.05.2020

Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania. Organizacja Dnia Rodziny.

8.

19.06.2020

Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja oceny wielospecjalistycznej funkcjonowania ucznia