Lp. Termin Treść
 1. 15.09.2023 Spotkanie klasowe z wychowawcą – m. in.: wybór klasowej Rady Rodziców, zapoznanie rodziców z WO, planem pracy wychowawcy. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców-m. in.: wybór Prezydium Rady Rodziców, przedstawienie m.in. planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie rocznego programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. 16.09.2022 Spotkanie z dyrektorem i wychowawcami – przedstawienie planu pracy szkoły, sprawy organizacyjne trójek klasowych i prezydium rady rodziców
3. 30.09.2022 Spotkanie zespołów ds. wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz IPET, g.13:30
 4. 16.12.2022 Spotkanie klasowe z wychowawcą- m.in.: poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen na I półrocze oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nagannymi lub nieodpowiednimi z zachowania. Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców.  g.13.20.
5. 13.01.2023 Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców o ocenach uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szk. 2022/2023.Spotkanie z zespołem ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. 19.05.2023 Spotkanie klasowe z wychowawcą-poinformowanie rodziców uczniów o propozycjach ocen końcoworocznych oraz o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania.
7. 16.06.2023 Spotkanie dyrekcji szkoły z Radą Rodziców-podsumowanie pracy szkoły oraz podsumowanie działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023, przedstawienie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego. Ewaluacja oceny wielospecjalistycznej funkcjonowania ucznia.