Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy. Rozciąganie mięśni dzieli się na bierne i czynne. Bierne to takie, w którym poprzez samo ułożenie ciała mięśnie samoistnie ulegają rozciągnięciu. Jeśli w rozciąganie zaangażowany jest pacjent lub rehabilitant to mięśnie rozciągają się w sposób czynny.

Do podstawowych ćwiczeń zalicza się

  • ćwiczenia oddechowe – plecy okrągłe, skoliozy

  • ćwiczenia mięśni grzbietu i pośladków – plecy okrągłe, odstające łopatki

  • ćwiczenia mięśni brzucha – zwiększona lordoza

  • ćwiczenia korygujące ustawienie miednicy – zwiększona lordoza

  • ćwiczenia antygrawitacyjne; czynne prostowanie i rozciąganie kręgosłupa – zwiększona lordoza, plecy okrągłe, odstające łopatki, skoliozy

Celem gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej jest:

  • Korygowanie zaburzeń statyki ciała i przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich;

  • Wyrównywanie zaburzeń w rozwoju motorycznym;

  • Zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie niedoboru ruchu dzieci z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju, które ograniczają ich udział w obowiązujących zajęciach wychowania fizycznego;

Wady postawy u dzieci i młodzieży to wielki zdrowotny i społeczny problem. Z badań wynika, że co drugi uczeń wymaga indywidualnego potraktowania w czasie zajęć wychowania fizycznego ze względu na odchylenia od normy w rozwoju fizycznym.
Przejście ze swobodnego, indywidualnie przez dziecko regulowanego zapotrzebowania na ruch i odpoczynek, w narzucony kilkugodzinny system przebywania w szkole w pozycji siedzącej stwarza szczególne zagrożenie dla prawidłowej postawy ciała.
Drugim krytycznym okresem jest skok pokwitaniowy. Jednocześnie jest to ostatnia szansa na wyrównanie istniejących odchyleń.
W celu zapobiegania należy również wyeliminować wszelkie czynniki mogące spowodować lub utrwalić zaburzenia lub wady postawy – zapewnić dziecku – także w domu – odpowiednie, z punktu widzenia zdrowia, warunki pracy, pracy i wypoczynku po zajęciach szkolnych.