W roku szkolnym 2014/2015 w naszej Szkole wdrożyliśmy innowację pedagogiczną: „Z kamerą wśród… lektur szkolnych”.
A oto założenia naszej innowacji:
I.  WSTĘP Wszechstronny rozwój ucznia jest priorytetowym zadaniem naszej szkoły. Nasi wychowankowie to dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Trudności, z którymi borykają się uczniowie to przede wszystkim brak umiejętności cichego czytania i zrozumienia tekstów literackich. Jednym ze sposobów stymulowania rozwoju uczniów i poszerzania ich wiedzy na temat literatury polskiej i światowej jest wykorzystanie na lekcjach języka polskiego projekcji adaptacji filmowych lektur szkolnych. Świat przedstawiony w dziele literackim wprowadza czytelnika w rzeczywistość, której nie zna – zarówno społeczną, etniczną jak i geograficzną. Ukazuje skomplikowane problemy moralne, etyczne, trudne wybory postaci książkowych, nietypowe zachowania. Książka uczy życia, radzenia sobie z samym sobą. Kontakt z literaturą nie tylko wzbogaca wiedzę o otaczającym świecie  i słownictwo, ale także pobudza wyobraźnię, myślenie logiczne i abstrakcyjne, uczy kreatywności. Osiągnięcie tych celów nie jest w pełni możliwe w przypadku dzieci z niepełnosprawnością, dlatego doskonałym rozwiązaniem tego problemu jest adaptacja filmowa lub teatralna lektury szkolnej, która umożliwia poznanie treści i przekazów moralnych lektury. Dodatkowo ekranizacja książki umożliwia wprowadzenie podstawowej wiedzy z zakresu filmoznawstwa i teatrologii.
II. ZAŁOŻENIA  I  ZAKRES  INNOWACJI Wprowadzana  przez nas innowacja pedagogiczna będzie miała formę zajęć języka polskiego. Poszczególne lekcje  poświęcone  będą  prezentacji  multimedialnej oraz ćwiczeniom umożliwiającym analizę i interpretację utworu. Podczas „spotkań z literaturą” nauczyciel powinien:

 • wspomóc, wzbogacić, rozwinąć, ukształtować
 • wskazać sposób pokonywania trudności, ale nie wyręczać
 • stworzyć szansę na osiąganie sukcesu
 • wzbudzić w dzieciach zainteresowanie i wiarę we własne umiejętności.

Nauczyciel umożliwia uczniom samodzielną pracę, dostosowuje formy i tempo pracy do możliwości  intelektualnych dzieci.   Stwarza  atmosferę  ciepła,  zrozumienia i życzliwości. Nabywanie   trwałej   wiedzy i zdobywanie umiejętności możliwe jest jedynie poprzez samodzielne pokonywanie trudności. Zajęcia będą zawierały poniższe etapy:

 • Zaciekawienie – krótki wykład nauczyciela wprowadzający w tematykę analizowanej lektury oraz prezentujący tło historyczno – literackie.
 • Prezentacja multimedialna, prezentacja multimedialna połączona z głośnym czytaniem wybranych fragmentów lektury.
 • Różnego typu zadania i ćwiczenia.
 • Podsumowanie pracy, utrwalenie poznanych wiadomości, ocena pracy uczniów.

Każdy z uczniów oprócz zeszytu przedmiotowego będzie posiadał dodatkowy zeszyt, w którym zapisywane będą podsumowujące każdą przeanalizowaną lekturę notatki. Działania innowacyjne „ Z kamerą wśród… lektur szkolnych” wdrażane będą w Zespole Niepublicznych Placówek Oświatowych w Częstochowie w roku szkolnym 2014/2015, od września do czerwca. Prezentowana innowacja adresowana jest do uczniów II i III etapu edukacyjnego. Zajęcia z lekturą  odbywać się będą w wymiarze od 5 do 15 jednostek lekcyjnych w półroczu ( w zależności od długości adaptacji filmowej) w ramach lekcji języka polskiego.
III. CELE  INNOWACJI
Cele ogólne:

 • Poszerzenie wiedzy na temat literatury polskiej i światowej
 • wszechstronna stymulacja rozwoju dziecka
 • rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia

Cele szczegółowe:

 • zaznajomienie z treścią szkolnych lektur
 • rozwijanie umiejętności świadomego odbioru przekazu multimedialnego
 • poszerzenie wiedzy na temat historii literatury
 • wzbogacenie wiedzy ogólnej i słownictwa
 • dostarczenie podstawowych informacji z zakresu filmoznawstwa i teatrologii
 • rozwijanie logicznego myślenia – wyodrębnianie związków przyczynowo – skutkowych
 • rozwijanie umiejętności oceniania postaw i zachowań bohaterów
 • doskonalenie tworzenia wypowiedzi ustnych – wyrażania opinii, poglądów,  sądów, argumentowania
 • wyrażanie swoich uczuć werbalnie i niewerbalnie: mimiką i gestem
 • rozbudzanie wrażliwości estetycznej

IV. METODY
Na zajęciach będziemy stosować poniższe metody pracy:

 • metody słowne: wykład, dyskusja, burza mózgów
 • metody eksponujące: pokaz – projekcja
 • metody praktyczne: zestawy ćwiczeń, karty pracy
 • metody aktywizujące : drama, przekład intersemiotyczny,

V. TEMATYKA  ZAJĘĆ
Szkoła Podstawowa: Klasa IV

 1. „Kot w butach” – bajka animowana wytwórni Walta Disney’a. Czego uczy nas bajka o kocie ? Czym jest animacja?
 2. „Akademia Pana Kleksa”, reż. K. Gradowski Niezwykły nauczyciel, niezwykła szkoła. Rola ścieżki dźwiękowej w filmie.

Klasa V

 1. „Tajemniczy ogród”, reż. A. Holland Czym jest prawdziwa przyjaźń? Najbardziej znane nagrody filmowe.
 2. „Pan Tadeusz”, reż. A. Wajda( fragmenty). Jak przedstawiona zostaje przyroda w epopei A. Mickiewicza? Filmowe środki wyrazu.
 3. „Ania z Zielonego Wzgórza”, reż. K. Sullivan Czy lubimy Anię? Ocena bohaterki.
 4. „Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa”, reż. A. Adamsom Dobro zawsze wygrywa. Czym są efekty specjalne?

Klasa VI

 1. „Pinokio”, reż. R. Benigni Dlaczego drewniana lalka chce zostać prawdziwym chłopcem? Dubbing – trudne słowo.
 2. „W pustyni i w puszczy”, reż. G. Hood Niezwykła przygoda w pustyni i w puszczy. Rola zwierzęcych aktorów w filmie.

Gimnazjum Klasa I 1. „Krzyżacy” reż. A. Ford Rycerz i dama jego serca. Cyfrowa korekcja obrazu. 2. „Romeo i Julia”, reż. B. Luhrmann ”Romeo i Julia” – najsłynniejszy dramat miłosny. Jak sztuka sceniczna zmieniła się w film? 3. „Zemsta”, reż.  A. Wajda Komizm postaci w „Zemście”. Wpływ obsady aktorskiej na odbiór postaci i filmu. Klasa II

 1. „Pan Tadeusz”, reż. A. Wajda Opowieść o polskiej szlachcie i polskich obyczajach. Andrzej Wajda najsłynniejszym polskim reżyserem
 2. „Kamienie na szaniec”, reż. R. Gliński Opowieść o ludziach, którzy potrafili pięknie żyć i pięknie umierać. Język filmu a rzeczywistość literacka.
 3. „Władca pierścieni”, reż. P. Jackson Drużyna pierścienia i walka ze złem. Rola detalu w akcji.

Klasa III

 1. „Pianista”, reż. R. Polański Ekranizacja wspomnień Władysława Szpilmana.
 2. „Balladyna”, reż. A. Hanuszkiewicz Motorami po malinach czyli sensacja na scenie. Nowatorska scenografia i zaskakujące rekwizyty w tragedii doby romantyzmu.
 3. „Skąpiec”, reż. J. Bratkowski Intryga za intrygą czyli o świecie przedstawionym w Skąpcu Moliera.

VI.             SPODZIEWANE  EFEKTY

 1. Poznanie treści lektur.
 2. Świadomy odbiór treści pokazu multimedialnego.
 3. Zdobycie wiedzy na temat historii literatury.
 4. Poszerzenie zakresu słownictwa i wiedzy ogólnej.
 5. Zdobycie wiedzy z zakresu filmoznawstwa i teatrologii.
 6. Rozwinięcie myślenia logicznego i przyczynowo – skutkowego.
 7. Samodzielne ocenianie postaw i zachowań bohaterów.
 8. Tworzenie poprawnych pod względem stylistycznym, kompozycyjny i logicznym wypowiedzi ustnych na wskazany temat.
 9. Nabycie umiejętności swobodnego komunikowania się.
 10. Wyrażanie uczuć drogą werbalną i niewerbalną
 11. Rozwinięcie wrażliwości estetycznej.
 12. Zwiększenie motywacji do pracy indywidualnej i zespołowej

VII.          EWALUACJA
Badanie efektów wdrażania innowacji będzie monitorowane na bieżąco przez nauczycieli i dyrekcję placówki. Ewaluacja będzie polegała na przeprowadzeniu ankiet skierowanych do uczniów biorących udział w innowacji. Będzie ona przeprowadzona na koniec roku szkolnego. Ewaluacja będzie się również opierała o rozmowy przeprowadzane z uczniami i obserwacje uczniów w trakcie trwania zajęć. Wyniki ewaluacji zostaną przedstawione dyrektorowi i radzie pedagogicznej po zakończeniu innowacji.

Autorki innowacji: Kamila Cisłowska, Joanna Panicz