Uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczęszczania na zajęcia z masażystą, podczas których wykonywane są różne techniki masażu. Celem tych zajęć jest działanie na układ ruchu (ścięgna, mięśnie, więzadła, torebkę stawową, okostną kości) oraz na skórę: tkankę łączną, tkankę tłuszczową, a także na układ nerwowy, krwionośny i chłonny. Techniki są dobierane indywidualnie do danego ucznia, danej jednostki chorobowej, mające na celu zmniejszenie dolegliwości bólowych, zmniejszenie napięcia mięśniowego bądź ich pobudzenie. Wpływają również na układ nerwowy, stawy i aparat więzadłowy. Czytaj dalej

Od roku szkolnego 2015/16 w naszej szkole jest prowadzona terapia metodą EEG Biofeedback. Jest to innowacyjna metoda mająca na celu poprawę funkcjonowania człowieka. Uczy efektywniej zarządzać pracą własnego mózgu i innymi reakcjami fizjologicznymi. Biofeedback to metoda neuroterapii, która za pomocą oddziaływań psychologicznych pozwala w sposób świadomy kontrolować i wpływać na stan psychofizjologiczny organizmu. Człowiek staje się bardziej świadomy stanu swojego ciała i umysłu. Potrafi świadomie wpływać na funkcje, które normalnie nie podlegają kontroli. Metoda EEG Biofeedback wykorzystuje efekt biologicznego sprzężenia zwrotnego do nauki wpływania na pracę własnego mózgu. Czytaj dalej

Metoda Dyna-Lingua M.S. stosowana jest wobec dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju mowy i funkcji poznawczych: z dzieci autystycznych, o opóźnionym rozwoju intelektualnym (także na tle zespołu Downa), dzieci z zaburzeniami o charakterze dysfazji sensorycznej i motorycznej. Głównym założeniem metody jest świadome i planowe wykorzystanie mechanizmów uczenia się, gdyż w przypadkach patologii rozwojowej nie można liczyć na naturalne dojrzewanie struktur poznawczych, spontaniczny rozwój funkcji językowych oraz intelektualnych. Czytaj dalej

Termin integracja sensoryczna określa prawidłową organizację wrażeń sensorycznych (bodźców) napływających przez receptory. Oznacza to, że mózg, otrzymując informację ze wszystkich zmysłów (wzrok, słuch, dotyk, równowaga, czucie ruchu – kinestezja) dokonuje ich rozpoznania, segregowania i interpretacji oraz integruje je z wcześniejszymi doświadczeniami. Na tej podstawie mózg tworzy odpowiednią do sytuacji reakcję adaptacyjną. Jest to adekwatne i efektywne reagowanie na wymogi otoczenia. Może to być odpowiedź ruchowa jak i myślowa.
Integracja sensoryczna jest procesem, dzięki któremu mózg otrzymując informację ze wszystkich systemów zmysłowych dokonuje ich segregacji, rozpoznania, interpretacji i integracji z wcześniejszymi doświadczeniami.

Czytaj dalej

Socjoterapia – specjalistyczna forma pomocy psychologiczno pedagogicznej dla dzieci i młodzieży w okresie dorastania, borykającymi się z trudnościami życiowymi i problemami osobistymi. Coraz więcej dzieci przejawia różnego rodzaju nieprawidłowe formy zachowania, u których podłoża leżą zaburzenia emocjonalne. Źródłem problemów może być zarówno jednorazowy, intensywny uraz, jak i chronicznie występujące trudne sytuacje życiowe. Czytaj dalej

Choreoterapia to terapia tańcem obejmująca taniec, ćwiczenia muzyczno – ruchowe i improwizacje ruchowe do wybranej muzyki, polegająca na odnajdowaniu własnego rytmu i uwalnianiu się od codziennych napięć. Choreoterapia wywodzi się z tańca współczesnego, nawiązuje także do starych tańców plemiennych. Odwołuje się do czasów, kiedy taniec był ważną częścią życia każdego człowieka, naturalnym sposobem wyrażania emocji. Czytaj dalej

Na bębnach grać może każdy, bez względu na wiek i umiejętności. Zanurzenie się w rytmie porusza ciało, serce i duszę – przemawia do naszej dzikiej natury, ożywia, wyzwala, przynosi radość.Podczas zajęć uczestnicy uwalniają drzemiącą w nich energię i odpędzają stres. Rezonans wytwarzany w trakcie wspólnego grania przyczynia się do powstania silnych więzi grupowych. Uczestnicy poprawiają wzajemną komunikację, otwierają się, podnoszą wiarę we własne siły. Czytaj dalej

Zakłócenia rozwoju umysłowego dzieci wpływają na  dezorganizację procesu porozumiewania się. Dzieci, które nie potrafią mówić lub ich mowa jest zamazana, szczególnie niepełnosprawne intelektualnie w takich sytuacjach uciekają się do innych form przekazu jak: krzyk, płacz, autoagresja, izolowanie się. Często zachowania tego typu są wołaniem dziecka o pomoc w zrozumieniu otaczającego go świata, próbą zakomunikowania własnych potrzeb.
Jedną z propozycji pomocy (pośród metod AAC – wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się) jest Program Językowy Makaton – system gestów i symboli graficznych, które mogą być stosowane łącznie lub oddzielnie w zależności od potrzeb i możliwości użytkownika. Czytaj dalej

Mowa pełni bardzo ważną rolę w prawidłowym rozwoju dziecka. Jej zaburzenia mogą spowodować nie tylko trudności w komunikowaniu się, ale również nieprawidłowe funkcjonowanie w grupie oraz niepowodzenia szkolne. Prawidłowa komunikacja jest narzędziem w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, opinii, odczuć. Mowa w dużej mierze wpływa na ogólny rozwój dziecka i jego osiągnięcia w każdej sferze. Kluczowe jest więc kształtowanie mowy oraz prawidłowych wzorców mowy od najmłodszych lat. Czytaj dalej

 „Gimnastyka korekcyjna w wodzie”.

Postęp cywilizacji (siedzący tryb życia, nagminne korzystanie z telewizji i komputera) oraz brak nawyków sportowo-rekreacyjnych, mają negatywny wpływ na rozwój dzieci i młodzieży. Należy szukać nowych, atrakcyjnych  i skuteczniejszych form usprawniania dzieci z wadami postawy.  Pozytywne oddziaływanie wody na organizm człowieka jest powszechnie znane. Ogromne korzyści, wynikające z wykonywania ćwiczeń ruchowych w wodzie mają wpływ na rozwój fizyczny i psychiczny. Czytaj dalej

Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna – ćwiczenia mające na celu skorygowanie wad postawy poprzez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające za daną wadę postawy. Rozciąganie mięśni dzieli się na bierne i czynne. Bierne to takie, w którym poprzez samo ułożenie ciała mięśnie samoistnie ulegają rozciągnięciu. Jeśli w rozciąganie zaangażowany jest pacjent lub rehabilitant to mięśnie rozciągają się w sposób czynny. Czytaj dalej

Neurokinezjologiczna terapia taktylna oznacza „pobudzenie dotykowe”. Opiera się na podstawowych założeniach neurologii, psychologii, teorii integracji sensorycznej. Jest to forma masażu stosowana jako metoda rehabilitacji i wspierania rozwoju osób z problemami psychoruchowymi oraz jako profilaktyka w celu zapobiegania nieprawidłowościom rozwojowym u dzieci.
Metoda ta reguluje wrażliwość dotykową organizmu i optymalizuje pracę systemu dotykowego, a w konsekwencji otwiera drogę do nowego uczenia się, które rozumiane jest jako rozwój ruchowy, emocjonalny, społeczny, poznawczy. Czytaj dalej

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne to najszersza forma zajęć pedagogicznej i terapeutycznej pomocy uczniom. Mają one dwa główne zadania, zgodne z dwoma członami nazwy: korektę czyli poprawę oraz kompensację czyli zastępowanie. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne są realizowane na terenie szkoły przez pedagoga- terapeutę. Czytaj dalej

Dziecko, które ma trudności z przyswajaniem czy rozumieniem danej treści, nie zawsze jest dzieckiem leniwym czy niechętnym do nauki. Niekiedy za tego rodzaju trudnościami, stoją liczne problemy natury osobowej. Mowa tu o takich wadach jak: obniżona sprawność intelektualna, niedostateczny rozwój spostrzegawczości, zaburzenia w koncentracji oraz nieumiejętność opanowania większej ilości materiału. Dla tych dzieci bardzo pomocnym mogą okazać się tak zwane zajęcia dydaktyczno wyrównawcze. Są to zajęcia pozalekcyjne, które mają na celu wyrównanie wszelkich braków, powtarzanie oraz utrwalanie wiadomości. Czytaj dalej